Geometrické plány

Geometrické plány všeho druhu

Geometrický plán je jedinečný dokument, který pokud je správný a právoplatný, obsahuje dnes již černé hranaté razítko (do r.2014 kulaté červené razítko) příslušného katastrálního úřadu a kulaté razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Geometrický plán je přílohou různých listin sloužících ke vkladu, či zápisu do katastru nemovitostí.

Vyhotovujeme tyto druhy geometrických plánů na:


Geometrický plán na Vyznačení (zaměření) stavby nebo přístavby (např. ke kolaudaci)

Jedná se o zaměřování nových staveb, přístaveb, garáží, zahradních domků a jakýchkoliv staveb dle Vašeho požadavku.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo nebo adresu s parc. číslem
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • zpracujeme geometrický plán v kanceláři
 • dáme potvrdit na katastr
 • předáme objednateli
Co budete potřebovat k zápisu stavby do katastru nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • kolaudační rozhodnutí - originál nebo ověřenou kopii
 • potvrzení o předání dokumentace na IPR (pokud se nemovitost nachází na území hl.m.Prahy) - zajistíme
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx

Geometrický plán na Rozdělení (scelení) pozemku

Tento typ práce je žádaný nejčastěji při prodeji či koupi části pozemku nebo při směně (resp. výměně stejná část pozemku za stejnou část) nebo při změně části hranice kultur. I zde existuje několik variant zadání:

 • chci oddělit část pozemku dle situace v terénu, např. podle stávajícho plotu, nebo stromů, nebo si sám rozdělení označím
 • chci oddělit přesnou výměru a přibližně vím, kde
 • vůbec nevím, co mám chtít, pak volejte kdykoliv 602 267 532
Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo nebo číslo popisné
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
Naši specialisté na dělení pozemku a parcelace k Vám přijedou a zaměří celou parcelu a širší okolí a ev. novou hranici, kterou jim ukážete, nebo ji společně vyznačíte. Poté vypracujeme návrh na rozdělení, který společně probereme a doladíme k Vaší spokojenosti. Tento návrh předložíte ke schválení na stavebním úřadě. Dle mé zkušenosti neexistuje zatím jednotný postup stavebních úřadů, některé vyžadují ke schválení geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, jiným stačí návrh od geodeta a některým dokonce jen naznačené dělení do platné mapy KN. V každém případě je vhodné znát názor stavebního úřadu na zamýšlené dělení, neboť ke zdárnému zápisu geometrického plánu na rozdělení (scelení nebo změnu hranice pozemku) je vždy zapotřebí Souhlas stavebního úřadu. Po předběžném schválení dělení stavebním úřadem dojedeme do terénu a nové dělení vyznačíme (pokud není) předepsanou stabilizací. Poté vyhotovíme geometrický plán na rozdělení (scelení nebo změnu hranice pozemku). Konečným výsledkem je geometrický plán ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený příslušným katastrálním úřadem.
Co budete potřebovat ke vkladu na katastr nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku
 • listinu (kupní, darovácí, zástavní, směnnou smlouvu..)
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad

POZOR! Bez listiny katastrální úřad dělení nezapíše!

x
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx

Geometrický plán na Věcné břemeno

Provádí se v případě, když někomu dáváme právo (trpíme břemeno) na části našeho pozemku. Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného. Například:

 • právo chůze
 • právo jízdy
 • právo vedení přípojek inženýrských sítí
 • cokoliv jiného, co bude předmětem ve smlouvě o věcném břemeni (právo čerpání vody ze studně, vedení okapu..)
Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost, pokud je již např. přípojka zaměřena a lze použít její zaměření do geometrického plánu, pak měření v terénu není nutné.
Jak to bude probíhat?
Při vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno je možné, že zaměření připojky je již hotovo a máte k dispozici zaměření přípojky orazítkované odpovědným geodetem, v tomto případě si nejprve prohlédneme kvalitu zaměření a buď bude možné zaměření použít celé anebo jen zčásti. Pokud lze zaměření celé převzít, v tom případě do terénu nejedeme a pouze zpracujeme geometrický plán, dáme k ověření na katastrální úřad. V případě, že do terénu pojedeme, tak vše zaměříme moderním velmi přesným přístrojem totální stanice. Souřadnice S-JTSK věcného břemene se zpracují do podoby geometrického plánu. Vyhotovený geometrický plán se všemi náležitostmi zkontroluje náš odpovědný zeměměřický inženýr a poté ověří každý soubor elektronickým podpisem a datem. Poté odešleme geometrický plán elektronicky na katastrální úřad. V naší kanceláři geometrický plán doplníme datum ,jméno a číslo úředně oprávněného geodeta a vytiskneme, poté opatříme kulatým razítkem, a tím je plán připraven k převzetí.
Co budete potřebovat ke vkladu do katastru nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • Smlouvu o věcném břemeni
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx

Geometrický plán na Zpřesnění hranic pozemku

Vyhotovuje se v případě, že sousedé souhlasí s průběhem vlastnické hranice pozemku a chtějí tyto hranice zapsat do katastru nemovitostí. Tento souhlas projeví buď u vytyčení nebo si mohou nechat zpřesnit i hranice podle stávajících hranic (např.plotu, zdí, živého plotu atd). Je to ta nejlepší volba pro další generace vlastníků. Souhlas potvrdí svým podpisem na Souhlasném prohlášení. Na takto podepsanou hranici se vyhotoví geometrický plán na tzv. Zpřesnění hranic pozemků a výsledkem je, že vytyčené a podepsané lomové body mají přesnost 0.14m, což je v katastru přesnost nejvyšší.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo nebo číslo popisné
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
Přijedem k Vám a zaměříme moderním velmi přesným přístrojem vše, co je potřeba a měření připojíme pomocí stanice GPS do SJTSK. Poté provedeme výpočet, dohledáme původní geometrické plány a ověříme vlastnické hranice, jichž se zpřesnění týká. Následuje obeslání dotčených sousedů pozvánkou na předání hranic v terénu na konkrétní datum, které musí být provedeno nejméně 14 dní před předáním v terénu. Ve stanovený termín pak přijedeme a projdeme se všemi zúčastněnými vytyčené nebo stávající hranice pozemku. Vše vysvětlíme a ukážeme, popř. zodpovíme jakékoliv dotazy. Jednotliví sousedé projeví svůj souhlas tím, že podepíší tzv. Souhlasné prohlášení s průběhem hranic pozemků. Po podpisu zpracujeme geometrický plán v kanceláři a pošleme ho k ověření na katastrální úřad. Zhruba po 10dnech jej katastrální úřad zkontroluje a potvrdí el. razítkem. My jej doplníme jménem a číslem úředně oprávněného geodeta, vytiskneme, opatříme kulatým razítkem, a tím je připraven k převzetí.
Co budete potřebovat ke vkladu do katastru nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • Souhlasné prohlášení - originál
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx

Geometrický plán na Doplnění pozemku ZE (z původní pozemkové mapy)

Tento typ geometrického plánu se provádí v případě, když vlastním pozemky Zjednodušené evidence a chci, aby se mi tyto pozemky objevili v platné mapě KN a zároveň mě zajímá kde jsou jejich hranice v terénu.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo nebo číslo popisné
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
Nejprve si vyhledáme všechny dostupné původní mapy na příslušném k.ú. a vytvoříme strategii měření v terénu ( tj.které hranice, původní ploty atd. je nutné zaměřit, pro co nejpřesnější napasování do mapy pozemkového katastru). Zaměříme pečlivě situaci v terénu a poté co nejpřesněji získáme tvar a polohu původního pozemku ZE s ohledem na stav v terénu, oměrnými v původních geometrických plánech a tvarem pozemku v mapě. Následuje obeslání dotčených sousedů pozvánkou na předání hranic v terénu na konkrétní datum a hodinu, které musí být provedeno nejméně 14 dní před předáním v terénu. Ve stanovený termín pak přijedeme a projdeme se všemi zúčastněnými vytyčené hranice pozemku. Vysvětlíme, ukážeme a zodpovíme dotazy. Jednotliví sousedé, pokud souhlasí s průběhem vytyčené hranice mohou projevit svůj souhlas tím, že podepíší tzv. Souhlasné prohlášení s průběhem hranic pozemků. Tímto podpisem se dostanou jednotlivé vytyčené body do nejvyšší kvality přesnosti 14cm. Poté zpracujeme geometrický plán, na kterém původní pozemek ZE bude mít nové parcelní číslo a bude vyčíslena jeho výměra. Tento plán pošleme k ověření na katastrální úřad. Zhruba po 10dnech jej katastrální úřad zkontroluje a potvrdí el. razítkem. My jej doplníme o datum, jméno a číslem úředně oprávněného geodeta a vytiskneme, poté opatříme kulatým razítkem a tím je připraven k převzetí.
Co budete potřebovat ke vkladu do katastru nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • vyplněný formulář s žádostí o zápis na katastrální úřad

http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx

Geometrický plán na Vyznačení vodního díla

Tento plán slouží k vyznačení vodního díla a jeho vkladu do katastru nemovitostí. Jedná se např. o stavby jezů a dalších významných staveb dle vodního zákona. Geometrický plán se nevyhotovuje např. pro studny, jímky atd., tyto případy se řeší pouze zaměřením siuace v terénu..

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo nebo číslo popisné
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
Přijedeme a dílo zaměříme moderním velmi přesným přístrojem a měření připojíme pomocí stanice GPS do SJTSK. Poté provedeme výpočty a zhotovíme geometrický plán a zašleme jej k ověření na katastrální úřad. Zhruba po 10dnech jej katastrální úřad zkontroluje a potvrdí el. razítkem. My jej doplníme jménem a číslem úředně oprávněného geodeta, vytiskneme, opatříme kulatým razítkem, a tím je připraven k převzetí.
Co budete potřebovat ke vkladu do katastru nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • Kolaudační rozhodnutí
 • vyplněný formulář s návrhem na vklad na katastr
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Formulare/Formulare.aspx