Geodetické práce

Geodetické práce - druhy


Zaměřování staveb ke kolaudaci

Jedná se o zaměřování nových staveb, přístaveb, garáží, zahradních domků a jakýchkoliv staveb za účelem kolaudace nebo zápisu do katastru nemovitostí.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • zpracujeme geometrický plán v kanceláři
 • dáme potvrdit na katastr
 • předáme objednateli
Co budete potřebovat k zápisu stavby na Katastr nemovitosti?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • kolaudační rozhodnutí - originál nebo ověřenou kopii
 • potvrzení o předání dokumentace na IPR (pokud se nemovitost nachází na území hl.m.Prahy)-zajistíme
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad

Zaměření nebo rozdělení pozemku

Tento typ práce je žádaný nejčastěji při prodeji či koupi části pozemku nebo při směně (resp. výměně stejná část pozemku za stejnou část) nebo při změně části hranice kultur.

 • zaměření stávajícího pozemku a porovnání s mapou KN
 • vytyčení hranice pozemku tzn. přenesení vlastnické hranice z mapy KN do terénu
 • rozdělení pozemku (parcelace na víc částí)
Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • zpracujeme geometrický plán v kanceláři v případě rozdělení
 • dáme potvrdit na katastrální úřad
 • předáme objednateli
Co budete potřebovat ke vkladu na katastr nemovitostí?
 • originál geometrického plánu (obdržíte od nás)
 • souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku
 • listinu (kupní, darovácí, směnnou smlouvu..)
 • vyplněný formulář pro podání na katastrální úřad

POZOR! Bez listiny katastrální úřad dělení nezapíše!

x

Vytyčování staveb a pozemku

Vytyčením se rozumí přenesení správného tvaru pozemku, tedy daných souřadnic polohy do terénu. U staveb se provádí před zahájením samotné stavby viz Vytyčení stavby . Ideální postup by měl být takový, že nejprve se vytyčí pozemek a poté stavba. Výhodou je, že umístění stavby do pozemku bude probíhat od platných a zkontrolovaných vlastnických hranic.

Vytyčení pozemku

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • Vypočítáme zaměřené hodnoty a porovnáme s platnou mapou KN,vyhledáme na KÚ původní geometrické plány na vznik pozemku domluvíme se s Vámi, kdy Vám bude vyhovovat předání hranic v terénu (datum a hodinu). Obešleme všechny dotčené sousedy dopisem s pozvánkou na předání hranic v terénu. Poté přijedeme a vytyčíme hranici. V den D a hodinu H se sejdeme na pozemku a já všem zúčastněným vysvětlím a ukáži námi vytyčené body hranice. Vše vysvětlím a jsem připravena zodpovědět jakékoliv dotazy. Při předání v terénu potvrdí zúčastnění svoji přítomnost podpisem do vytyčovacího protokolu, ev. mohou do protokolu vyjádřit svoje názory. Po předání v terénu se zpracuje v kanceláři vytyčovací náčrt a vyhotoví se dokumenty dle vyhlášky a ty se pošlou elektronicky na katastrální úřad, kde jsou uloženy do dokumentace.
 • předáme objednateli vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol. Pokud panuje v terénu shoda mezi všemi dotčenými vlastníky, pak z osobní zkušenosti velmi doporučuji pokračovat a hranice v terénu tzv. Souhlasným prohlášenímzpřesnit.

POZOR! Vytyčení nemění právní ani vlastnické vztahy k nemovitosti!

x

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby se provádí před zahájením stavby samotné. Důležité je, aby toto vytyčení odborně provedl specialista na inženýrskou geodézii. Výsledkem je vytyčení rohů nové stavby v terénu a to buď na lavičky nebo trubkami, kolíky či jakoukoliv vhodnou stabilizací dle dohody.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost
 • projektovou dokumentaci (umístění stavby do pozemku)
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • vyhotovíme vytyčovací náčrt ověřený odpovědným geodetem
 • předáme objednateli
Co je výsledkem?
 • vytyčená=umístěná stavba v terénu dle platné a schválené projektové dokumentce
 • vytyčovací protokol – obrázek se souřadnicemi ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (prosím uschovejte, budete potřebovat ke kolaudaci)

Kontrola hranic pozemku (oprava a řešení sousedských sporů)

Kontrola hranic pozemku se provádí v případě, že si nejsem jistý správnosti oplocení, nebo vyznačení hranic v terénu jakýmkoliv způsobem a informaci pořebuji zatím jen pro sebe.

Co budeme od Vás potřebovat?
 • název katastru+parcelní číslo
 • zajištění vstupu na nemovitost
Jak to bude probíhat?
 • přijedeme, během cca 1-2h zaměříme
 • zpracujeme zaměření a porovnáme s platnou mapou KN
 • předáme objednateli
Co od nás dostanete?
 • Náčrt se zaměřením situace v terénu v porovnání s platnou mapou katastru nemovitostí. Tím naše práce skončí nebo je možné pokračovat vytyčením v terénu nebo zpřesněním hranic pozemku. Tento náčrt slouží pouze pro vaši potřebu a nezapisuje se ani neukládá do katastru nemovitostí.

Zaměřování vodních děl (rybníků, studen a vodních toků, přehrad apod.)

Provádíme zaměřování vodních děl ke kolaudaci, např.rybníků, hrází, jezů atd. V tomto případě se jedná o geometrický plán na stavbu nebo o zaměření skutečného stavu stavby.

Inženýrská geodézie (podklady pro projekt, vytyčení staveb atd)

Inženýrská geodézie je komplex specifických geodetických prací - viz na našich stránkách Inženýrská geodézie.

Zajištění vyjádření správců sítí

Zajišťujeme vyjádření správců sítí příslušných k dané lokalitě. Výsledkem jsou originály vyjádření jednotlivých správců sítí uspořádaných přehledně v šanonu + CD.